תפריט נגישות

תקנון

תקנון מועדון לקוחות

JAPAN JAPAN

רשת מסעדות אסיאתיות 

(נספח א' בסוף התקנון)

1. מבוא מועדון הלקוחות של japan-japan הנו מועדון לקוחות שהוקם במטרה להעניק לחברי המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות. 2. הגדרות 2.1. הצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום. עד תאריך 30/12/2022 ולאחר מכן בתשלום שנתי על סך 39 ש"ח 2.2. "הטבות" כהגדרתן בסעיף 4.1 לתקנון. 2.3. "חבר/ת מועדון" הנה מי שהצטרפה לחברות במועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון. 2.4. "טופס ההרשמה" הנו טופס הרשמה למועדון בנוסח שיעודכן מעת לעת ע"י המועדון. 2.5. "המועדון" הינו מועדון הלקוחות של שריווד בע"מ. 2.6. "מנהל המועדון" היינו אדם גולדמן. 2.7. "פרטי חברת המועדון" כהגדרתם בסעיף 7 לתקנון . 2.8. "תקופת החברות" הינה תקופה של שנה כ 12 חודשים ממועד ההרשמה. 2.9. "התקנון" הנו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה . 3. הצטרפות למועדון 3.1. ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18. 3.2. ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמה (באפליקציה או באתר האינטרנט של החברה) לנרשמים בעלי טלפון כשר שלא יכולים להוריד אפליקציה יבצעו הרשמה דרך הקופות בסניפים או דרך נציג טלפוני 3.3. מנהל המועדון יהיה רשאי לדחות בקשה להצטרף למועדון מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתחול עליו החובה לנמק את סירובו. 3.4. הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון. 3.5. חברת המועדון אחראית לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיה האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלה, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חברת המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור. 3.6. החברות במועדון היא לתקופת החברות בלבד ואינה תתחדש אוטומטית אלא אם כן בקשה החברה אחרת. 3.7. עם סיום החברות במועדון מסתיימות גם ההטבות והזכויות שצברה הלקוחה בתקופת החברות 3.8. בהצטרפותו למועדון, וככל שלא הודיע למנהל המועדון אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מ- japan-japan, בכל אמצעי תקשורת שמנהל המועדון ימצא לנכון, בקשר ל- japan-japan, לפעילויותיו ,למוצריו ולמבצעי הטבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל המועדון, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן. 3.9. לקוח/ה המבקשת להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מ - japan-japan, במהלך תקופת החברות במועדון או שלאחריה, תודיע על כך למנהל המועדון בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליה ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החברה, שפרטי ההתקשרות עמו מפורטים להלן. 4. הטבות לחברות המועדון 4.1. במסגרת המועדון , חברות המועדון יהיו זכאיות לקבל את ההטבות הבאות: 4.1.1.1. 7% מסך התשלום נצבר כנקודות לרשותך. 4.1.1.4. ניתן לפדות נקודות באתר החברה\מוקד הטלפוני ובסניפים : מתנת יום הולדת(100 נק מתנה בעסקה של 200 ₪) לחברי מועדון מתנת יום "שמח"(צבירת נקודות כפולה מתנה לאותו היום), ליין מבצעים משתנה 4.2. אם וככל שמנהל המועדון יחליט שחלק מההטבות שיינתנו יהיו ניתנות למימוש באמצעות קופונים, הקופונים ישלחו ללקוחה באמצעי המשלוח בו יבחר מנהל המועדון ,לפי שיקול דעת מנהל המועדון. מימוש הקופונים כאמור יתבצע באמצעות הצגת עותק מודפס של הקופונים או באמצעות הצגת הודעת SMS/MMS המכילה את הקופונים (במידה והקופונים ישלחו לדואר האלקטרוני של חברות המועדון, האחריות להעברת הקופונים מהדואר האלקטרוני למכשיר הנייד מוטלת על חברות המועדון ).

עלויות המרת הקופונים ו/או שליחת / קבלת הודעות SMS/MMS לטלפון הסלולארי. יובהר כי קופון שלא מומש על למועד סיום התוקף שלו לא יהיה תקף ולא יהיה ניתן לממשו לאחר מועד זה , וחברת המועדון לא תהיה זכאית לקופון חלופי ו/או תמורה כלשהי בגינו. 4.3. ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה. 4.4. מנהל המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתו. 4.5. מנהל המועדון שומר לעצמו הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות ובקופונים אשר הוקנו לחברות המועדון עד למועד הפסקת הפעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור : 4.5.1. תינתן לחברות המועדון האפשרות לנצל את ההטבות והקופונים שבידם כל עוד הם בתוקף על פי הרשום עליהם ; 4.5.2. לא יהיו לחברות המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון . 5. סיום וביטול חברות 5.1. מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר/ת מועדון יהיו זכאים לבטל את חברותם במועדון בכל עת בהודעה שתימסר למועדון בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקבה חברת המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול. 5.2. במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא יהיה חבר/ת המועדון זכאי/ת להטבות. 6. מדיניות פרטיות , מאגר מידע ודיוור ישיר 6.1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו על ידי מערכת הקופות של החברה בגין רכישות חברת המועדון ("פרטי חברת המועדון"), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של japan-japan. 6.2. japan-japan לא תמסור את פרטי חברת המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן : 6.2.1. אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין . 6.2.2. אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי חברת המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חברת המועדון לבין japan-japan. 6.2.3. אם יארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר – japan-japan תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חברת המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חברת המועדון לגוף אחר כאמור, japan-japan תמסור הודעה לחברי המועדון. 6.3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר/ת המועדון לכך שפרטי חבר/ת המועדון שלהם וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת japan-japan, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של japan-japan או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות : 6.3.1. למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחברת המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון , בפקסימיליה , בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר ) 6.3.2. לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון 6.3.3. לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות 6.3.4. לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (COOKIES) שימוש כאמור בפרטי המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של japan-japan וחבר/ת המועדון מוותרים בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. japan-japan לא תחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמשת בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 6.4. חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהן חובה חוקית למסור את פרטי חברי המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרט חבר המועדון ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיע בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 6.5. חברי המועדון: 6.5.1. המתנגדים לשימוש בפרטי חברת המועדון אודותיהן.

6.5.2. או שמעוניינים להסיר עצמן ממאגר המידע הרשום בבעלות japan-japan . 6.5.3. או שמבקשם שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר: יודיעו על כך בכתב למנהל המועדון, ובמקרה זה מנהל המועדון יפעל בהתאם להוראה שנמסרה להם, ו- japan-japan תהיה רשאית, לפי שיקול דעתו, לבטל את חברותו במועדון מבלי שהם יהיו זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך. 7. אחריות 7.1. המועדון ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר/ת המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב. 7.2. japan-japan אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והוא שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי. על כן, חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינות לשמור. 7.3. japan-japan  ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר/ת המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת המפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא japan-japan רשאית מכל סיבה שתיראה לו סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחבר/י המועדון , לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו japan-japan עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי japan-japan אינם ולא יהיו אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר/ת מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור. 7.4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. japan-japan נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חבר/ת המועדון באתר אולם על חברות המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. japan-japan אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון ( או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם ) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר , בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע , חברי המועדון משחררות את japan-japan ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד japan-japan ו/או מי מטעמה בקשר לכך. 8. דרכי מסירת הודעות 8.1. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברות המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי japan-japan, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום באתר japan-japan ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ייחשב כמסירת הודעה לחבר/י המועדון ולחברי המועדון לא תהיינה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה. 8.2. דרכי מסירת הודעות לחברות המועדון JAPAN JAPAN,  בכל דבר ועניין , ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני :japan@japan-japan.co.il.  ,טופס יצירת קשר באתר JAPAN- JAPANאו בטלפון: 046249192 8.3. שעות פעילות שירות הלקוחות : ימים א-ה בין השעות 10:00-14:00 ( ללא ערבי חג,חגים,שבתות,וימי שבתון ) 9. כללי 9.1. יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר. 9.2. japan-japan  שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. 9.3. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה של japan-japan. 9.4. japan-japan רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית והמוחלטת, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת. 9.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות. 9.6. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר או נקבה לשם הנוחות בלבד ומופנה לגברים ונשים כאחד. 9.7. כל התנהגות של japan-japan לטובת חברי המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלהם על האמור בתקנון זה. 9.8. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 

 

 

נספח א' –

7% צבירה מכל עיסקה יתווספו למשתמש המועדון. נקודה שווה 1 ₪, לדוגמא עיסקה שבוצעה על סך 100 ש"ח חבר המועדון יצבור 7 ₪ שבאפשרותו לצבור או לממש כרצונו באתר\ באפליקציה ובסניפים ללא כפל מבצעים או תשלום באמצעות שוברים\כרטיסים נטענים\שוברי מתנה וקודי קופון למינהם ובכפוף לתקנון

נקודות חבר המועדון ייתאפסו כל 3 חודשים(90 יום),הנקודות מופיעות באפליקציה או באתר לאחר התחברות חבר המועדון לממשקים השונים וניתן לראותן בכל זמן נתון.